ගැටලු ,අදහස් තියෙනවද?

                           පරිගණකය සම්බන්දයෙන් එදිනෙදා ඔබට ඇතිවන ගැටලු අපට එවන්න.හැකි පමණින් උදව් කිරීමට අප සූදානම්. මෙම වෙබ් අඩවිය පිලිබඳ ඔබගේ අදහස් උදහස් හා යෝජනා අපට එවන්න. 


නම

ඊ මේල් ලිපිනය *

පණිවිඩය / ගැටලුව *