මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන හා මතක කළමණාකරනය ගැන හදපු ප්‍රසන්ටේශන් 2ක්

මගේ වැඩකට හදපු පවර් පොයින්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් 2ක්. ඕනි අයට බා ගන්න පුලුවන් මෙතනින්.
  • පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන සෑදුනු ප්‍රසන්ටේශන් එක |Download |
  • පරිගණක මතක කළමණාකරනය ගැන සෑදුනු ප්‍රසන්ටේශන් එක |Download |

Post a Comment

Blogger profile එකෙන් comment දාන්න ගැටලුවක් තියෙනවනම් මේ ලිපිය කියවන්න.

Previous Post Next Post

Recent Post

Features